Personvernerklæring

 

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder Indigo Management AS, K11 Investor AS og Rune Bentsen AS (heretter nevnt selskapene) sin behandling av personopplysninger tilhørende besøkende på våre hjemmesider, våre samarbeidspartnere, leietakere, og andre som vi har kontakt med.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger de nevnte selskapene samler inn, hvorfor selskapene behandler personopplysningene og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

De nevnte selskapene vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

 

1 Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Selskapene er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og tar ditt personvern på alvor. Dersom du har spørsmål knyttet til selskapenes behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved henvendelse til vår økonomiansvarlig Trond Haugen, epost: [email protected]

Du kan også sende en e-post til Per Christian Wolden: [email protected]

 

2 Personopplysninger som behandles, formål og rettslig grunnlag

Selskapene behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos våre samarbeidspartnere, styremedlemmer og personer som kontakter selskapene.

Selskapene samler inn personopplysningene om deg på ulike måter, som eksempel via, telefon og mail eller annen kontakt, og i forbindelse med vårt samarbeid hvor vi mottar personopplysningene dine fra deg eller din arbeids- eller oppdragsgiver.

Selskapene behandler personopplysninger til følgende formål:

  1. Administrasjon av investeringsvirksomhet, hvor vi behandler navn, tittel/funksjon og kontaktinformasjon. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining for at vi skal kunne kommunisere med våre aktører og utføre oppdrag for våre eierne.
  2. Besvarelse av henvendelser; for å motta og besvare henvendelser til selskapene. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som navn, tittel/funksjon, telefonnummer, e-postadresse, adresse og andre personopplysninger som oppgis i forbindelse med henvendelsen. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at selskapene ikke kan besvare henvendelsen. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Selskapenes berettigede interesse er å hjelpe deg med det du lurer på.

 

  1. Rekruttering til nye stillinger oss hos, hvor vi behandler CV, vitnemål, søknad, attester, referanser (som du oppgir) og eventuell annen informasjon du oppgir. Dette er nødvendig for at vi skal kunne vurdere din jobbsøknad. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at vi ikke kan vurdere din jobbsøknad eller kan tilby deg jobb. Behandlingen er nødvendig for å kunne gjennomføre tiltak på grunnlag av jobbsøknaden med sikte på å inngå en arbeidsavtale. Personopplysningene innhentes fra søkeren, men kan også hentes fra oppgitte referanser.
  2. Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, for å overholde lovpålagte krav, som for eksempel krav i regnskapslovgivningen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter.
  3. Ivaretakelse av selskapenes eller tredjeparters rettigheter,for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som selskapene mener å ha, eller er rettet mot selskapene fra interessenter, boligkjøpere, besøkende på Nettsiden, samarbeidspartnere eller andre tredjeparter eller offentlige myndigheter.

 

3 Oppbevaring av personopplysninger

Selskapene vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

For søkere på stilling hos oss vil vi oppbevare personopplysningene så lenge rekrutteringsprosessen pågår. Dersom søkeren ikke ansettes, vil vi slette personopplysningene senest innen seks måneder fra stillingen ble tilsatt, med mindre samtykke til lengre oppbevaring gis. Ved ansettelse, vil personopplysningene i din søknadsdokumentasjon reguleres av personvernerklæringen som gjelder for våre ansatte.

Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at selskapene kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen.

 

4 Beskyttelse av personopplysninger

Selskapene tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

 

 

5 Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Selskapene vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette.

Selskapene bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd.

 6 Andre nettsteder

Nettsiden kan inneholde linker eller henvisninger til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir informasjon om hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Vi anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

7 Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene selskapene behandler om deg om vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt.

Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, se kontaktinformasjonen i punkt 1.

Du har rett til å klage over selskapenes behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Selskapene oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot selskapenes behandling av personopplysninger med selskapene først.

8 Endringer i personvernerklæringen

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på våre nettsider for de selskaper som har nettside.

Ved endringer i selskapenes behandling av personopplysninger, vil erklæringen oppdateres.